Nowa oferta lokaty inwestycyjnej w Banku BPH

04 lutego
14:10 2017

Jakie perspektywy zapewnia inwestorom nowa lokata inwestycyjna, która znajduje się w ofercie Banku BHP?

Lokaty inwestycyjne to szansa na uzyskanie większych zysków od tych, które można zdobyć na standardowych lokatach bankowych. Jednocześnie lokaty inwestycyjne są dostępne nawet dla klientów, którzy nie mają dużej wiedzy o rynkach finansowych. Inwestycja w takie lokaty wiąże się z ryzykiem rynkowym, ale struktura takich lokat konstruowana jest w celu ograniczenia ryzyka i przyniesienia większego zysku.

Lokata banku BHP

Nową ofertę do swoich klientów kieruje Bank BPH, który zapewnia możliwość skorzystania z lokaty inwestycyjnej, która powiązana jest z indeksem Swiss Market Index. Jest to indeks, który skupia największe spółki notowane na szwajcarskich giełdach w Genewie, Zurichu i Bazylei. Największy udział w indeksie Swiss Market Index mają takie spółki, jak Novartis i Nestle. Indeks obejmuje również 20 innych spółek, w tym między innymi przedsiębiorstwa: UBS, Roche czy Credit Suisse. Lokata banku BHP to ustrukturyzowany certyfikat depozytowy. Jest ona sprzedawana w postaci zbywalnych papierów wartościowych na okaziciela. Pozwala to inwestorom na wycofanie się z inwestycji przed terminem zapadalności poprzez odsprzedaż na rynku wtórnym w cyklach miesięcznych. Sprzedaż wcześniejsza certyfikatów depozytowych nie daje gwarancji odzyskania zainwestowanych środków w pełnej wysokości, ale przy wzrostach indeksu pozwala na wcześniejsze uzyskanie zysku.

Warunki na lokacie inwestycyjnej banku BHP

Lokata w Banku BHP jest inwestycją na okres 18 mies. Gdy inwestor zdecyduje się na wycofanie się z lokaty przed dniem wykupu poprzez odsprzedaż na rynku wtórnym, zainwestowany kapitał jest chroniony na minimalnym poziomie 93 proc. Lokata, która działa na standardowych warunkach przez 18 mies., jest objęta gwarancją zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu wykupu produktu. Zainwestowane środki podlegają standardowej ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys. euro. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 tys. zł, a cena nabycia jednego ustrukturyzowanego certyfikatu depozytowego wynosi 1 tys. zł. Lokata zakłada partycypację posiadacza strukturyzowanego certyfikatu depozytowego we wzroście indeksu Swiss Market Index w wysokości od 45 proc. do 55 proc., co zostanie wyznaczone w dniu emisji. Początkowy poziom wskaźnika odniesienia, czyli wysokości indeksu, zostanie ustalony również w dniu emisji. Kolejne obserwacje wskaźnika będą wykonane 6, 12 i 18 mies. po dniu emisji. Poziom końcowy indeksu będzie ustalony jako średnia arytmetyczna z oficjalnych poziomów zamknięcia wskaźników indeksu w dniach obserwacji.